حضور شرکت آراپژوهش در سومین دوره نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران