بازدید آقایان دکتر ستاری و شمخانی از شرکت آراپژوهش و پارک فناوری پردیس

شرکت آراپژوهش در تاریخ بیست و شش خرداد هزار و سیصد و نود و چهار میزبان دکتر شمخانی (دبیر شورای عالی امنیت ملی) و دکتر ستاری (معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری) در پارک فناوری پردیس بود.

در این بازدید دکتر ستاری، آرا پژوهش را به عنوان یکی از بهترین شرکت های دانش بنیان در عرصه تولید تجهیزات آزمایشگاهی معرفی نمود و برخی از کاربردهای AFM برای دبیر شورای عالی امنیت ملی توسط ایشان عنوان شد .

دکتر شمخانی با تقدیر از فعالیت 16 ساله آرا پژوهش در زمینه تولید علم و فناوری ، ساخت تجهیزات آزمایشگاهی را قطع وابستگی به کشورهای خارجی و همچنین جلوگیری از خروج ارز دانسته و همچنین برحمایت هر چه بیشتر از شرکت های دانش بنیان تاکید کرده و این را مسیری مناسب و کارا جهت مقابله با تهدیدات خارجی و تحریم ها عنوان کردند.

بازدید دکتر شمخانی و دکتر ستاری از شرکت آراپژوهش و پارک علم و فناوریبازدید دکتر شمخانی و دکتر ستاری از شرکت آراپژوهش و پارک علم وفناوری