بازدید از شرکت آراپژوهش

بازدید از شرکت آراپژوهش

شرکت آراپژوهش در تاریخ بیست و شش خرداد هزار و سیصد و نود و چهار میزبان دکتر شمخانی (دبیر شورای عالی امنیت ملی) و دکتر ستاری (معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری) در پارک فناوری پردیس بود.در این بازدید دکتر ستاری آرا پژوهش را به عنوان یکی از بهترین شرکت های دانش بنیان در عرصه تولید تجهیزات آزمایشگاهی