تجلیل از آراپژوهش

تجلیل از آراپژوهش

مراسم تجلیل از واحدهای صنعتی برتر استان در روز چهارشنبه سوم خرداد با حضور سید حسن هاشمی و علی یزدانی و محمد رضا مس فروش و رضا رحمانی برگزار گردید وطی این مراسم شرکت آراپژوهش به عنوان یکی از بیست وهشت صنعتگر برتر استان معرفی گردید.