حضور آراپژوهش در ایران لب

حضور آراپژوهش در ایران لب

شرکت آراپژوهش به عنوان یکی از برترین شرکت های دانش بنیان برای بار سوم در نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران شرکت کرده است. در این نمایشگاه معاون اول ریاست جمهوری جناب آقای دکتر جهانگیری و جناب آقای مهندس نعمت زاده، وزیر محترم صنعت از غرفه شرکت آراپژوهش بازدید به عمل آوردند