حضور آراپژوهش در صدا و سیما

شرکت آراپژوهش در شبکه ی خبر :

چهارشنبه 94/4/24 ساعت 30 : 21 شبکه خبر

جمعه 94/4/26 ساعت 30 : 19 در شبکه ی خبر