حضور شرکت آراپژوهش در سومین جشنواره زیست فناوری

حضور شرکت آراپژوهش در سومین جشنواره زیست فناوری

سومین جشنواره زیست فناوری از تاریخ 31 اردیبهشت لغایت 2 خرداد، هزار و سیصد و نود و چهار در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران- سالن خلیج فارس با شعار امنيت غذايی سلامت محيط زيست و توسعه پايدار برگزار خواهد شد.

جانمایی غرفه ها در سومین جشنواره زیست فناوری