دقت آنگسترومی در راستایZ

دقت آنگسترومی در راستایZ

خلاصه خبر: تصویربرداری از این نمونه مؤید دقت ۰٫۳ آنگسترومی دستگاه ARA-AFM در راستای Z می باشد.