برگزاری دوره ای مسابقات

برگزاری دوره ای مسابقات

شرکت آراپژوهش، تنها تولیدکننده AFM پیشرفته در ایران، در نظر دارد مسابقه ی بهترین تصویر با نانوسکوپ ARA-AFM  را به صورت دوره ای و دائمی برگزار نماید.