مسابقه بین المللی IMIC

مسابقه بین المللی IMIC

اپراتورهای دستگاه ARA-AFM می­ توانند در اولین مسابقه بین ­المللی عکس میکروسکوپی شرکت نمایند (این مسابقه توسط دانشگاه امیرکبیر برگزار خواهد شد) . همچنین شرکت آراپژوهش جوایزی را برای اپراتور های برتر علاوه بر جوایز مسابقه در نظر گرفته است.