حضور شرکت آراپژوهش در نمایشگاه بین المللی فناوری و نوآوری (INOTEX 2015)

تصاویری از حضور شرکت آراپژوهش در دومین دوره نمایشگاه بین المللی فناوری در تاریخ نوزده الی بیست و دو خردادماه هزار و سیصد و نود و چهار

حضور شرکت آراپژوهش در دومین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (INOTEX 2015)

حضور شرکت آراپژوهش در دومین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (INOTEX 2015)