کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی

شرکت آراپژوهش در نظر دارد کارگاه آموزشی با عنوان میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)_کار عملی و مبانی علمی برگذار نماید.