دانشگاه آزاد واحد علوم دارویی

معرفی مرکز :‌

مرکز تحقیقات واحد علوم دارویی

دانشگاه آزاد واحد علوم دارویی

استان تهران

نوع دستگاه : Multi-Mode

مدل :‌ Full

مدیر آزمایشگاه دکتر مهناز قمی مدیر آزمایشگاه مرکز تحقیقات دانشگاه علوم دارویی

نام : سرکار خانم دکتر مهناز قمی

تخصص : شیمی تجزیه

اپراتور دستگاه  مهندس پرشیا بهبهانی و رویا اعلایی اپراتور میکروسکوپ نیروی اتمی

نام : سرکار خانم مهندس پرشیا بهبهانی

نام : سرکار خانم مهندس رویا اعلایی

تخصص : کروماتوگرافی

فعالیت اصلی آزمایشگاه زمینه های بهداشتی و دارویی و شیمیایی فعالیت های اصلی آزاد علوم دارویی

  • تحقیقات در زمینه پژوهش های دارویی، غذایی، آرایشی، بهداشتی، سموم، شیمیایی

پژوهش های اصلی با دستگاه AFM بررسی نانو کپسول ها قسمتی از پژوهش ها با میکروسکوپ نیروی اتمی

  • بررسی نانو کپسول، نانو ذره طلا، نانو ذره روی، نانو الیاف، نانو لیپید، غشای پلیمر طبیعی

نمونه تصاویر گرفته شده با ARA-AFM

تصویر گرفته شده از نانو لیپید توسط دستگاه Multi Mode AFM آراپژوهش

نانو لیپید
توضیحات بیشتر

نمونه تصویر گرفته شده از نانو ذره روی توسط Multi Mode AFM آراپژوهش

نانو ذره روی
توضیحات بیشتر

نمونه تصویر گرفته شده از نانو ذرات طلا توسط Multi Mode AFM آراپژوهش

نانو ذرات طلا (Au Nano particle)
توضیحات بیشتر