دانشگاه آزاد واحد نراق

معرفی مرکز :‌

آزمایشگاه نانوتکنولوژی واحد نراق

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

استان مرکزی

نوع دستگاه : Multi-Mode

مدل :‌Full

مدیر آزمایشگاه دکتر مرتضی انحصاری مدیر آزمایشگاه نراق

نام : جناب آقای دکتر مرتضی انحصاری

تخصص : شیمی

اپراتور دستگاه  مهندس اصغر عباسیان اپراتور دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی در نراق

نام : جناب آقای مهندس اصغر عباسیان

تخصص : مکانیک ساخت و تولید

فعالیت اصلی آزمایشگاه فعالیت های پژوهشی و خدماتی در دانشگاه نراق

  • پژوهشی – خدماتی

پژوهش های اصلی با دستگاه AFM پژوهش های انجام شده با میکروسکوپ نیروی اتمی در نراق

  • بررسی غشاء نانو کامپوزیت

نمونه تصاویر گرفته شده با ARA-AFM

مقایسه اثر هیدروکلراید (0.2 M HCl) بر روی فلز آهن کرم، پوشش داده شده با نانوسرامیک ها

1.بررسی اثر هیدرو کلراید بر روی فلز آهن پوشش داده شده با نانوسرامیک ها

2.بررسی اثر هیدرو کلراید بر روی فلز آهن پوشش داده شده با نانوسرامیک ها

3.بررسی اثر هیدرو کلراید بر روی فلز آهن پوشش داده شده با نانوسرامیک ها

4.بررسی اثر هیدرو کلراید بر روی فلز آهن پوشش داده شده با نانوسرامیک ها

مقالات و کنفرانس ها

1.

A new strategy based on thermodiffusion of ceramic nanopigments into metal surfaces and formation of anti-corrosion coatings

(Maryam Shaterian , Asma Khoobi , Morteza Enhessari , Keyvan Ozaee)