دانشگاه سیستان و بلوچستان

معرفی مرکز :‌

آزمایشگاه مرکزی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

نوع دستگاه : Multi-Mode

مدل :‌ Advanced

مدیر آزمایشگاه جناب آقای دکتر شفیعی مدیر ازمایشگاه دانشگاه سیستان و بلوچستان

نام : جناب آقای دکتر شفیعی

تخصص : مهندسی مواد – سرامیک

اپراتور دستگاه  جناب آقای مهندس مهدی خزائی اپراتور میکروسکوپ نیروی اتمی

نام : جناب آقای مهندس مهدی خزاعی

تخصص : فیزیک – حالت جامد

فعالیت اصلی آزمایشگاه لیتوگرافی و کروماتوگرافی از فعالیت های اصلی آزمایشگاه سیستان و بلوچستان

  • آنالیز سطح – لایه نشانی

  • لیتوگرافی – کروماتوگرافی

  • تجزیه عنصری – تجزیه حراراتی

  • مهندسی پزشکی و حرارت

  • زیست فناوری

  • آنالیز SEM و XRD

پژوهش های اصلی با دستگاه AFM تصویر برداری از نمونه های لایه نازک و نمونه های پودری و پلیمری از پژوهش های اصلی آزمایشگاه سیستان و بلوچستان

  • تصویر برداری از نمونه های مختلف از جمله: لایه های نازک، نمونه های پودری، پلیمری و نمونه های زیستی به منظور بررسی ویژگی هایی همچون: مورفولوژی و زبری و صافی سطوح و محاسبه ی اندازه سایز ذرات و …

نمونه تصاویر گرفته شده با ARA-AFM

نمونه تصاویر cdte از دانشگاه سیستان و بلوچستان

نانو ذرات CdTe
توضیحات بیشتر

تصویر گرفته شده سی دی خام در سطح نانو,توسط دستگاه نانوسکوپ اتمی

نمونه CD
توضیحات بیشتر

نمونه تصویر گرفته شده از نمونه ZNO,توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان

لایه نازک Zno
توضیحات بیشتر