دانشگاه علم و صنعت (آزمایشگاه مرجع مرکزی)

معرفی مرکز :‌

آزمایشگاه مرجع مرکزی

دانشگاه علم و صنعت ایران

استان تهران

نوع دستگاه : Multi-Mode

مدل :‌ Full Plus

مدیر آزمایشگاه دکتر منصور سلطانیه، مدیر آزمایشگاه مرجع مرکزی دانشگاه علم و صنعت

نام : جناب آقای دکتر منصور سلطانیه

تخصص : مهندسی مواد

اپراتور دستگاه  مهندس مهدیه فصاحت و کیانوش طاهرخانی اپراتور میکروسکوپ نیروی اتمی در دانشگاه علم و صنعت

نام : سرکار خانم مهندس مهدیه فصاحت

نام : جناب آقای مهندس کیانوش طاهرخانی

تخصص : مهندسی مواد

فعالیت اصلی آزمایشگاه مشخصه یابی مواد از فعالیت های اصلی آزمایشگاه دانشگاه علم و صنعت

  • فعالیت در حوزه نانوتکنولوژی و مشخصه یابی مواد

پژوهش های اصلی با دستگاه AFM بررسی سینتیک رشد ذرات و توپوگرافی از کاربرد های میکروسکوپ نیروی اتمی

  • بررسی سینتیک رشد ذرات نیتریدی در روش نیتروژن دهی پلاسمایی

  • بررسی توپوگرافی و زبری سطوح نیتریدی شده

نمونه تصاویر گرفته شده با ARA-AFM

دانشگاه علم و صنعت آزمایشگاه مرکزی خریدار میکروسکوپ نیروی اتمی

روش سنتز : پوشش دهی به روش نیتروژن دهی پلاسمایی به روش ASPN
نمونه ی آلومینیومی پوشش داده شده با ذرات نیتریدی
توضیحات بیشتر

دانشگاه علم و صنعت آزمایشگاه جامع مرکزی خریدار میکروسکوپ نیروی اتمی

روش سنتز : پوشش دهی به روش نیتروژن دهی پلاسمایی با توری آهنی
نمونه ی آلومینیومی پوشش داده شده با ذرات نیتریدی
توضیحات بیشتر

دانشگاه علم و صنعت آزمایشگاه جامع مرکزی خریدار میکروسکوپ نیروی اتمی

روش سنتز : کروم دهی به روش TRD و نیتروژن دهی پلاسمایی CPN
نمونه ی فولادی با پوشش ذرات نیتریدی و کاربیدی
توضیحات بیشتر

دانشگاه علم و صنعت آزمایشگاه جامع مرکزی خریدار میکروسکوپ نیروی اتمی

روش سنتز : پوشش دهی به روش نیتروژن دهی پلاسمایی CPN
نمونه ی فولادی با پوشش ذرات نیترید آهن گل کلمی
توضیحات بیشتر

نمونه دندان در مقیاس نانو، تصویر گرفته شده با نانواسکوپ شرکت آراپژوهش

چسب پلی اکریلات حاوی نانو ذره
توضیحات بیشتر

نمونه دندان در مقیاس نانو، تصویر گرفته شده با نانواسکوپ شرکت آراپژوهش

FeSiB
توضیحات بیشتر

نمونه دندان در مقیاس نانو، تصویر گرفته شده با نانواسکوپ شرکت آراپژوهش

Fe
توضیحات بیشتر

نمونه دندان در مقیاس نانو، تصویر گرفته شده با نانواسکوپ شرکت آراپژوهش

Fe
توضیحات بیشتر

نمونه دندان در مقیاس نانو، تصویر گرفته شده با نانواسکوپ شرکت آراپژوهش

Al
توضیحات بیشتر

نمونه دندان در مقیاس نانو، تصویر گرفته شده با نانواسکوپ شرکت آراپژوهش

Fe
توضیحات بیشتر

نمونه دندان در مقیاس نانو، تصویر گرفته شده با نانواسکوپ شرکت آراپژوهش

Al
توضیحات بیشتر

نمونه دندان در مقیاس نانو، تصویر گرفته شده با نانواسکوپ شرکت آراپژوهش

Fe
توضیحات بیشتر

نمونه دندان در مقیاس نانو، تصویر گرفته شده با نانواسکوپ شرکت آراپژوهش

Al
توضیحات بیشتر

نمونه دندان در مقیاس نانو، تصویر گرفته شده با نانواسکوپ شرکت آراپژوهش

Al
توضیحات بیشتر