دانشگاه علوم پزشکی و  خدمات درمانی کردستان

معرفی مرکز :‌

آزمایشگاه نانو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کردستان

کردستان – کردستان

نوع دستگاه : Multi-Mode

مدل :‌ Advanced

مدیر آزمایشگاه جناب آقای مهندس هیوا دارایی مدیر آزمایشگاه علوم پزشکی کردستان

نام : جناب آقای مهندس هیوا دارایی

تخصص : شیمی تجزیه

اپراتور دستگاه  جناب آقای مهندس هیوا دارایی مدیر آزمایشگاه علوم پزشکی کردستان

نام : جناب آقای مهندس هیوا دارایی

تخصص : شیمی تجزیه

فعالیت اصلی آزمایشگاه تعیین ساختار نانو ذرات اکسید فلزی توسط دانشگاه علوم پزشکی کردستان

    • تعیین ساختار نانو ذرات اکسید فلزی

    • نانو جاذب ها و غشاهای پلیمری و سرامیکی

پژوهش های اصلی با دستگاه AFM

  • تعیین ساختار نانو ذرات اکسید فلزی

نمونه تصاویر گرفته شده با ARA-AFM

مقالات و کنفرانس ها