نتایج سومین دوره مسابقات تصویربرداری با نانوسکوپ ARA-AFM

شرکت آرا پژوهش به منظور توسعه تحقیق و پژوهش های کاربردی در نانوفناوری با استفاده از نانوسکوپ ARA-AFM و ایجاد فضایی پویا و فعال به منظور هم افزایی هر چه بیشتر، اقدام به برگزاری سومین دوره مسابقات “بهترین تصویر با نانوسکوپ ARA-AFM” و “فعال ترین مرکز پژوهشی” با مشارکت کارگروه تخصصی دستگاه SPM شبکه آزمایشگاهی در پاییز 95 نمود.

در این دوره بیشتر از 200 تصویر، از بیش از 100 نمونه مختلف برای مسابقه ارسال شد که در میان آنها تصاویر و آنالیزهایی در مدهای پیشرفته (Magnetic Force Microscopy (MFM و Force Spectroscopy به چشم می خورد. همچنین 25 مقاله منتشر شده در مجلات معتبر بین المللی (ISI، علمی-پژوهشی و کنفرانسی) که در آنها از تصاویر و آنالیزهای دستگاه ARA-AFM استفاده شده، در این دوره شرکت داده شد.

بهترین تصویر با نانوسکوپ ARA-AFM

با توجه به تعداد زیاد تصاویر و کیفیت بالای آنها، در این بخش ابتدا 15 تصویر برگزیده شد و از میان آن ها 3 تصویر برتر انتخاب گردید.

15 تصویر برگزیده

تصاویر فرستاده شده توسط دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان

تصاویر فرستاده شده توسط دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان

Topo

Topo

مرکز پژوهشی / آزمایشگاه: دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

کاربر: سرکار خانم مهندس هاشمی

نمونه: Lysozyme nonnative + Crowding agent

توضیحات:‌ مشاهده تجمع لیزوزیم در حضور عامل های مختلف شلوغ کننده

تصاویر گرفته شده با میکروسکوپ نیروی اتمی آرا پژوهش

تصاویر گرفته شده با میکروسکوپ نیروی اتمی

تصاویر گرفته شده توسط میکروسکوپ نیروی اتمی

Amplitude

Topo

Topo

مرکز پژوهشی / آزمایشگاه: 

کاربر: –

نمونه: Al

توضیحات:‌ اعمال پوشش نیتروره بر روی آلومینیوم 7075 به روش پلاسمایی

تصاویر گرفته شده توسط میکروسکوپ نیروی اتمی

تصاویر گرفته شده توسط میکروسکوپ نیروی اتمی

Topo

تصاویر گرفته شده توسط میکروسکوپ نیروی اتمی

Topo

مرکز پژوهشی / آزمایشگاه: 

کاربر: –

نمونه: دانه گرافن منتقل شده به زیرلایه SiO2/Si

توضیحات:‌ این تصویر یک دانه مجزای گرافن قبل از تکمیل کل سطح با گرافن را نشان میدهد. دانه گرافن به زیرلایه SiO2(290nm)/Si منتقل شده. تصویر topo نشان میدهد که ضخامت این دانه حدود 1 نانومتر است که با مشخصات گرافن تک لایه انطباق دارد. چین و چروک مرسوم در گرافن بر روی دانه به خوبی مشخص است.

تصاویر گرفته شده توسط میکروسکوپ نیروی اتمی

تصاویر گرفته شده توسط میکروسکوپ نیروی اتمی

تصاویر گرفته شده توسط میکروسکوپ نیروی اتمی

Amplitude

Phase

Topo

مرکز پژوهشی / آزمایشگاه: دانشگاه لرستان

کاربر: جناب آقای مهندس میرزایی

نمونه: غشای پلیمری PES

توضیحات:‌ 

تصاویر گرفته شده توسط نانوسکوپ اتمی

تصاویر گرفته شده توسط میکروسکوپ نیروی اتمی

تصاویر گرفته شده توسط نانوسکوپ اتمی آرا پژوهش

Topo

Phase

Topo

مرکز پژوهشی / آزمایشگاه:

کاربر: –

نمونه: دانه گرافن بر روی زیرلایه مس

توضیحات:‌ این تصویر دانه های مجزای گرافن قبل از تکمیل کل سطح با گرافن را نشان میدهد. در حقیقت این تصویر از نمونه زیرلایه مس بعد از رشد دانه های مجزای گرافن با روش CVD بر روی آن گرفته شده است. گام های ایجاد شده در اثر فرآیند در زیر گرافن به خوبی معلوم است. همچنین تصویر phase به خوبی دانه را نشان می دهد. قسمت های تیره در این تصویر گرافن و مابقی مس می باشد.

Phase

Topo

مرکز پژوهشی / آزمایشگاه: دانشگاه فردوسی مشهد

کاربر: سرکار خانم مهندس خاکراه

نمونه: لیپوزوم

توضیحات:‌ بررسی ساختار و اندازه

Topo

Topo

مرکز پژوهشی / آزمایشگاه: 

کاربر: –

نمونه: غشای متخلخل PTFE

توضیحات:‌ تصویر سطح غشای PTFE که در میکروفیتراسیون کاربرد دارد. به دلیل روش خاص سنتز آن، غشا به صورت رشته و گره تولید می شود

Topo

Topo

مرکز پژوهشی / آزمایشگاه: دانشگاه سیستان و بلوچستان

کاربر: جناب آقای مهندس خزاعی

نمونه: ذرات CdTe

توضیحات:‌ به تصویر کشیدن تمایل ذرات به تشکیل خوشه. استفاده در سلول خورشیدی و نمایشگرها و …

Phase

Topo

مرکز پژوهشی / آزمایشگاه: دانشگاه لرستان

کاربر: جناب آقای مهندس میرزایی

نمونه: نانو ذرات Cd

توضیحات:‌ سنتز شده به روش هیدروترمال

Topo

Amplitude fly ( MFM )

مرکز پژوهشی / آزمایشگاه: دانشگاه فردوسی مشهد

کاربر: سرکار خانم مهندس خاکراه

نمونه: نانو فریت NiCoFe2O4

توضیحات:‌ بررسی خاصیت و حوزه های مغناطیسی

Topo

Topo

نمونه: فیبر کیتوزان

توضیحات:‌ بررسی ساختار، ابعاد و زبری سطح

نمونه: میکروزیکول از جنس غشاء سلول

توضیحات:‌ بررسی توزیع آرایش و ساختار و ابعاد

مرکز پژوهشی / آزمایشگاه: دانشگاه فردوسی مشهد

کاربر: سرکار خانم مهندس خاکراه

Topo

Topo

مرکز پژوهشی / آزمایشگاه: دانشگاه کاشان

کاربر: سرکار خانم مهندس رجبی

نمونه: MoIn

توضیحات:‌ –

Topo

Phase

مرکز پژوهشی / آزمایشگاه: دانشگاه علم و صنعت

کاربر: سرکار خانم مهندس مهدیه فصاحت

نمونه: نانو الیاف پوشش داده شده با نانو ذرات نقره

توضیحات:‌ –

Topo

مرکز پژوهشی / آزمایشگاه: دانشگاه فردوسی مشهد

کاربر: سرکار خانم مهندس خاکراه

نمونه: غضروف گوساله

توضیحات:‌ بررسی توزیع آرایش و ساختار

تصاویر برتر سومین دوره مسابقات تصویربرداری با نانوسکوپ ARA-AFM

رتبه اول (امتیاز :‌ 93 از 120)

Amplitude

Phase

Topo

مرکز پژوهشی / آزمایشگاه: دانشگاه لرستان

کاربر: جناب آقای مهندس میرزایی

نمونه: غشای پلیمری PES

توضیحات:‌ 

رتبه دوم (امتیاز : 88 از 120)

Topo

Topo

مرکز پژوهشی / آزمایشگاه: 

کاربر: –

نمونه: دانه گرافن منتقل شده به زیرلایه SiO2/Si

توضیحات:‌ این تصویر یک دانه مجزای گرافن قبل از تکمیل کل سطح با گرافن را نشان میدهد. دانه گرافن به زیرلایه SiO2(290nm)/Si منتقل شده. تصویر topo نشان میدهد که ضخامت این دانه حدود 1 نانومتر است که با مشخصات گرافن تک لایه انطباق دارد. چین و چروک مرسوم در گرافن بر روی دانه به خوبی مشخص است.

رتبه سوم (امتیاز :‌ 78 از 120)

Topo

Topo

مرکز پژوهشی / آزمایشگاه: دانشگاه کاشان

کاربر: سرکار خانم مهندس رجبی

نمونه: MoIn

توضیحات:‌ –

فعال ترین مراکز پژوهشی دارای دستگاه ARA-AFM

رتبه

نام مرکز

تعداد تصاویر

تعداد نمونه های متنوع تصویربرداری شده

تعداد مقالات چاپ شده با استفاده از دستگاه ARA-AFM

1

دانشگاه علم و صنعت
آزمایشگاه مرکزی

143

70

3

2

دانشگاه فردوسی مشهد
آزمایشگاه مرکزی

40

18

3

3

دانشگاه تربیت مدرس
دانشکده فنی مهندسی
گروه مهندسی مواد

5