دستگاهی برای ثبت فرایند، چگونه یک فرایند را در فازهای مختلف رصد کنیم

به صورت معمول در دستگاه های ARA AFM، سرعت تصویر برداری تا 3 Hz قابل افزایش است. در برخی فرایندها به منظور بررسی دقیق تر واکنش ها و فرآیندها در زمان های بسیار کوتاه، نیاز است با سرعت بیشتری تصویربرداری انجام شود. برای این منظور تصویربرداری در حالت ارتفاع ثابت انجام می شود و پارامترهایی نظیر زبری سطح و بازه تصویر برداری بر کیفیت تصویر موثر است. در دستگاه HighSpeed AFM ، سرعت را می توان تا 100 Hz افزایش داد.

محققین علاقمند به تصویرگیری نانومتری در فرایند های در حال تغییر از این پس می توانند با استفاده از نانوسکوپ پر سرعت (HighSpeed ARA-AFM) ساخت شرکت آراپژوهش پیشرفت فرآیند خود را ثبت نمایند.

سرعت بالای تصویرگیری و امکانات ویژه نرم افزاری جهت تصویرگیری اتومات با سرعتی در کمتر از 10 ثانیه برای هر تصویر شرایط را فراهم می نماید که بتوان در هر نیم ساعت حدود 200 تصویر از پیشرفت فرآیند اخذ نمود.

Head : H-M11
Scanner : S-C2
Controller : C-2HFP
Options : Motorized Head H-A11, S-C3, S-C4, S-C5