تصاویر میکروسکوپ نیروی اتمی آراپژوهش ، تنها تولید کننده میکروسکوپ نیروی اتمی در ایران

ورود به دنیای نانو، مناسب جهت مدارس و دانش سراهای فعال در زمینه نانو

مدل آموزشی دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی این امکان را فراهم می آورد تا دانش آموزان یافته ها و ساخته های خود در زمینه نانو را مشاهده کرده و به صورت جدی و دقیق تحقیق و پژوهش خویش را پیش برند. آشنایی با نانوسکوپی در سنین دانش آموزشی می تواند نوید بخش آینده ای روشن تر و بستر ساز بوجود آمدن دانشمندان بزرگی در آینده ی نزدیک باشد.

نانوسکوپ آموزشی آراپژوهش تمامی کاربرد های میکروسکوپ نیروی اتمی را دارا می باشد.

Head : H-M11
Scanner : S-C1
Controller : C-2ES
Options : Motorized Head H-A11

ویژگی های نانوسکوپ آموزشی آراپژوهش :‌

  • تعویض بسیار ساده تیپ AFM متناسب با کاربری دانش آموزی

  • استفاده از روش کاستی جهت کاهش دفعات تعویض تیپ

  • استفاده از محفظه ضد ارتعاشات اکوستیک و ارتعاشات محیطی

  • سهولت استقرار هد و جداسازی آسان آن

کاربران نانوسکوپ اتمی شرکت آراپژوهش,پارک علم و فناوری خلیج فارس