تصویر برداری تحت اتمسفرهای مختلف، تصاویر شفاف تر بدون ذرات هوا

دستگاه NanoVac با بدنه Stanless Steel 304، قابلیت تصویربرداری در خلاء و اتمسفرهای مختلف، امکان حذف ذرات معلق حین تصویربرداری را محیا کرده و منجر به دریافت تصاویری به مراتب شفاف تر می گردد. برای محققینی که بیشتر در مُدهای خاص همچون PLL و یا در مُدهایی با حضور جریان الکتریکی تصویربرداری می کنند، NanoVac گزینه بسیار مناسبی است.

Head : H-A11
Scanner : S-C2
Controller : C-2NFP
Options : Highspeed Module, Motorized Head H-A11, S-C3, S-C4, S-C5
Vacuum Pump : Compatible with well-known pump e.g.  Leybold TriVac
Vacuum Gauge : Compatible with well-known gauge e.g. Leybold Pirani gauge

از خصوصیات تصویرگیری در خلاء می توان موارد ذیل را یادآور شد :‌

  • کاهش قابل توجه ذرات مزاحم بر روی نمونه در حین نانواسکن که موجب افزایش کیفیت تصویرگیری خواهد شد

  • عدم وجود مولکولهای آب در محیط تصویرگیری و در نتیجه از بین رفتن نیروهای Capillary

  • افزایش Q فاکتور و در نتیجه افزایش حساسیت اندازه گیری نیرو ها در راستای قائم و در نتیجه شفافیت بیشتر تصویر دریافتی

  • عدم تاثیرپذیری از تغییرات درجه حرارت محیط که امکان تصویرگیری در محیط های با درجه حرارت ثابت (بالاتر و پایین تر از درجه حرارت محیط) را فراهم می سازد.

  • عدم مشکل یخ زدگی ملکولهای آب موجود در هوا بر روی سطح نمونه در درجه حرارت های پایین (بدلیل موجود نبودن ملکولهای آب)

کاربران نانوسکوپ اتمی شرکت آراپژوهش,دانشگاه علم و صنعت,دانشگاه فردوسی مشهد