پارک علم و فناوری استان یزد

معرفی مرکز :‌

آزمایشگاه شرکت آبسار کویر یزد

پارک علم و فناوری یزد

یزد

نوع دستگاه : Multi-Mode

مدل :‌Advanced

مدیر آزمایشگاه سرکار خانم دکتر بهاره عماد زاده مدیر آزمایشگاه دانشگاه علوم و صنایع غذایی مشهد

نام : آقای دکتر سید حسین میر جلیلی

تخصص :

اپراتور دستگاه  سرکار خانم مهندس زینب زعفرانی اپراتور آزمایشگاه دانشگاه علوم و صنایع غذایی مشهد

نام : سرکار خانم میر جلیلی

تخصص :

فعالیت اصلی آزمایشگاه

پژوهش های اصلی با دستگاه AFM

نمونه تصاویر گرفته شده با ARA-AFM

مقالات و کنفرانس ها