پژوهشکده علوم و صنایع غذایی مشهد

معرفی مرکز :‌

آزمایشگاه آزمون های غیرمخرب

پژوهشکده علوم و صنایع غذایی مشهد

استان خراسان رضوی – مشهد

نوع دستگاه : Bio AFM

مدل :‌ Full Plus

مدیر آزمایشگاه سرکار خانم دکتر بهاره عماد زاده مدیر آزمایشگاه دانشگاه علوم و صنایع غذایی مشهد

نام : سرکار خانم دکتر بهاره عماد زاده

تخصص : خواص فیزیکی محصولات غذایی

اپراتور دستگاه  سرکار خانم مهندس زینب زعفرانی اپراتور آزمایشگاه دانشگاه علوم و صنایع غذایی مشهد

نام : سرکار خانم مهندس زینب زعفرانی

تخصص : بیوفیزیک مواد غذایی

فعالیت اصلی آزمایشگاه فرآیند های تشخیص کیفی و تعیین کمی از فعالیت های اصلی آزمایشگاه دانشگاه علوم و صنایع غذایی مشهد

  • فرآیندهای تشخیصی و تعیین کیفی

  • . آزمونهای شناسایی به روش فراصوت، تکنیک های مختلف عکسبرداری

  • پردازش تصویر و همچنین طراحی و ساخت حسگرها

پژوهش های اصلی با دستگاه AFM بررسی سینتیک رشد ذرات نیتریدی و مطالعه مورفولوژی سطح و تخمین اندازه نانوساختار های تولید شده از فعالیت های دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی

  • مطالعه مورفولوژی سطح

  • تخمین اندازه نانوساختارهای تولید شده

  • تخمین زدن Roughness

نمونه تصاویر گرفته شده با ARA-AFM

1.تصویر از غشای سلولی, صنایع غذایی مشهد

غشای سلولی

2.تصویر از غشای سلولی, صنایع غذایی مشهد

غشای سلولی