تصاویر حضور آرا پژوهش در نمایشگاه تجهیزات ساخت ایران 2017

تصاویر حضور آراپژوهش در پنجمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایرانتصاویر میکروسکوپ نیروی اتمی آراپژوهش در پنجمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

تصاویر میکروسکوپ نیروی اتمی آراپژوهش در پنجمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایرانتصاویر حضور آراپژوهش در پنجمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

تصاویر حضور آراپژوهش در پنجمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

ادامه مطلب

تصاویر حضور آراپژوهش در ششمین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو

تصاویر حضور آرا پژوهش در ششمین همایش علوم و فناوری نانوتصاویر ششمین همایش علوم و فناوری نانو در دانشگاه خوارزمی

تصاویر ششمین همایش علوم و فناوری نانو در دانشگاه خوارزمیتصاویر ششمین همایش علوم و فناوری نانو در دانشگاه خوارزمی

تصاویر ششمین همایش علوم و فناوری نانو در دانشگاه خوارزمیتصاویر ششمین همایش علوم و فناوری نانو در دانشگاه خوارزمی

ادامه مطلب