دانشگاه شیراز

دانشگاه شیراز

معرفی مرکز :‌

آزمایشگاه تحقیقاتی ساخت ادوات نیمه هادی

دانشگاه شیراز

استان فارس، شهرستان شیراز

نوع دستگاه : Multi-Mode

مدل :‌Advanced

مدیر آزمایشگاه دکتر محمد حسین شیخی مدیر آزمایشگاه تحقیقاتی ساخت ادوات نیمه هادی

نام : جناب آقای دکتر محمد حسين شيخى

تخصص : مهندسی برق – الکترونیک

اپراتور دستگاه  دکتر حامد دهدشتی اپراتور میکروسکوپ نیروی اتمی در دانشگاه شیراز

نام : جناب آقای دکتر حامد دهدشتى جهرمى

تخصص : نانوالکترونیک

فعالیت اصلی آزمایشگاه طراحی و ساخت انواع سنسور های گاز و طراحی و ساخت آشکارساز های نوری و ساخت انواع ادوات الکتریکی مبتنی بر نانوساختار ها

  • طراحی و ساخت انواع سنسور های گاز

  • طراحی و ساخت آشکارساز های نوری

  • ساخت انواع ادوات الکترونیکی مبتنی بر نانوساختارها

پژوهش های اصلی با دستگاه AFM بررسی کیفیت لایه های رشد داده شده و مشاهده و بررسی سطح ادوات ساخته شده و مطالعه مورفولوژی سطح از کاربرد های میکروسکوپ نیروی اتمی

  • بررسی کیفیت لایه های رشد داده شده

  • مشاهده و بررسی سطح ادوات ساخته شده

  • مطالعه مورفولوژى سطح

ادامه مطلب