دانشگاه صنعتی کرمانشاه

معرفی مرکز :‌

آزمایشگاه میکروسکوپ نیروی اتمی

دانشگاه صنعتی کرمانشاه

کرمانشاه- کرمانشاه

نوع دستگاه : Multi-Mode

مدل :‌ Full plus

مدیر آزمایشگاه سرکار خانم دکتر بهاره عماد زاده مدیر آزمایشگاه دانشگاه علوم و صنایع غذایی مشهد

نام : سرکار خانم دکتر نگین قائمی

تخصص : مهندسی شیمی – فرآیندهای جداسازی غشائی

اپراتور دستگاه  سرکار خانم مهندس زینب زعفرانی اپراتور آزمایشگاه دانشگاه علوم و صنایع غذایی مشهد

نام : سرکار خانم دکتر نگین قائمی

تخصص : مهندسی شیمی – فرآیندهای جداسازی غشائی

فعالیت اصلی آزمایشگاه مورفولوژی سطح انواع غشاء های سلولی

  • این آزمایشگاه منحصرا مختص به دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی و فعالیتهای مرتبط با آن می باشد.

پژوهش های اصلی با دستگاه AFM مورفولوژی سطح انواع غشاء های سلولی

  • در این آزمایشگاه، مورفولوژى سطح انواع غشاءهای پلیمری و همچنین شکل و اندازه نانو ذرات سنتز شده با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی مورد مطالعه قرار گرفته است.

نمونه تصاویر گرفته شده با ARA-AFM

تصویر سطح غشاء پلیمری لایه نازک

سطح غشاء پلیمری لایه نازک
توضیحات بیشتر

تصویر گرفته شده از سطح غشاء پلیمری لایه نازک با کمک نیروی میکروسکوپ نیروی اتمی

سطح غشاء پلیمری لایه نازک
توضیحات بیشتر

مقالات و کنفرانس ها

1.

Mitigation of fouling of polyethersulfone membranes using an aqueous suspension of cellulose nanocrystals as a nonsolvent

(Parisa Daraei , Negin Ghaemi , Hedayatollah Sadeghi Ghari , Mahtab Norouzi)

2.

A new approach to copper ion removal from water by polymericnanocomposite membrane embedded with -alumina nanoparticles

(Negin Ghaemi)

3.

Enhancement in copper ion removal by PPy@Al2O3 polymeric nanocomposite membrane

(Negin Ghaemi, Parisa Daraei)